Domeinnaam registratie

Een domeinnaam registratie kunt u in de toekomst altijd nog uitbreiden naar een webhosting pakket. Speel het veilig en zorg ervoor dat uw domeinnaam niet voor uw neus wordt weggekaapt. Dus registreer direct het gewenste domeinnaam voor maar € 1,75 per maand!

Klanten login

Beheer uw domeinnaam registraties, webhosting pakketten en facturen.

Kies uw domeinanaam
Domeinnaam nog vrij? Check het hier

www. 

Algemene Voorwaarden


Belangrijke punten

  • Alle prijzen op onze website zijn in euro's en exclusief 19% BTW.
  • De betalingsverplichting heeft betrekking op de gehele contractperiode. Voor webhosting en domeinregistratie is dit standaard 1 jaar.
  • Contracten worden automatisch aan het einde van de contractperiode verlengd.
  • Opzeggen van contracten kan enkel schriftelijk. Deze opzegging moet voorzien zijn van een handtekening van de domeinnaamhouder. De domeinnaamhouder dient dit minimaal 1 maand voor het einde van de contractperiode aan te geven.
  • Opgezegde contracten zullen actief blijven tot het einde van de contractperiode, maar niet verlengd worden.
  • Na opzegging van contracten, zal er geen restitutie plaats vinden op reeds betaalde facturen.


Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

1.1 de aanbieder: De partij door wie de aanbieding of offerte is opgesteld (Aioos Webhosting).
1.2 de client: De partij met wie Aioos Webhosting de overeenkomst heeft gesloten.
1.3 diensten: Alle te verrichten werkzaamheden die Aioos Webhosting overeengekomen is met de clienten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen en offertes, ongeacht of deze schriftelijk, mondeling of elektronisch zijn overeengekomen.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten die Aioos Webhosting geheel of gedeeltelijk afneemt van derden, alsmede op diensten die in opdracht van Aioos Webhosting zijn uitgevoerd door derden.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Aioos Webhosting en de client zijn overeengekomen.
2.4 Aioos Webhosting weigert eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de client.
2.5 Indien een van de punten uit de Algemene Voorwaarden komt te vervallen, blijven de overige punten onverminderd van kracht.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Aioos Webhosting zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Overeenkomsten komen tot stand, doordat de client zijn opdracht voorziet van een handtekening kenbaar maakt aan Aioos Webhosting, en deze door Aioos Webhosting wordt geaccepteerd.
3.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 4: Prijzen, tarieven en meerwerk

4.1 Alle door Aioos Webhosting vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro's.
4.2 Alle door Aioos Webhosting vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3 Aioos Webhosting is te allen tijden gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Aan de client zal echter geen prijsverhogingen worden door berekend. Prijsverlagingen zullen ingaan na het einde van de op dat moment geldende contractperiode.
4.5 Indien in overleg met de client wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Aioos Webhosting en de client, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de huidige tarieven, die gelden op het moment van uitvoering, aan de client worden berekend.

Artikel 5: Betaling

5.1 De betalingsverplichting van de client gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
5.2 De betaling heeft betrekking op gehele contractperiode, welke is overeengekomen tussen de client en Aioos Webhosting.
5.3 De verschuldigde kosten dienen vooraf te worden voldaan per bank overboeking.
5.4 De client dient de facturen van Aioos Webhosting te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn.
5.5 Verzoek tot opschorting, verrekening of aftrek door de client is niet toegestaan.
5.6 Aioos Webhosting is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van diensten vooruitbetaling te verlangen en de levering uit te stellen totdat de vooruitbetaling is ontvangen.
5.7 Indien de client na een tweede herinnering, genaamd pre-incasso nog niet aan de betaling heeft voldaan, wordt een incassobedrijf ingeschakeld. De extra kosten hier voor zijn voor de client. Tevens zal de dienstverlening geblokkeerd worden totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
5.8 Betalingen worden vanaf de huidige maand t/m december dit jaar gefactureerd, daarna voor het nieuwe jaar van januari t/m december.

Artikel 6: Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
6.1 Opgegeven termijnen voor de levering van producten en/of diensten door Aioos Webhosting dienen slechts als richtlijn.
6.2 De client dient alle geleverde diensten direct na oplevering te controleren op mogelijke tekortkomingen. Tekortkomingen moeten binnen 48 uur gemeld worden.
6.3 De aangeboden diensten van Aioos Webhosting mogen alleen worden gebruikt voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netequette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot diensten, ontwerpen, documentatie en programmatuur berusten uitsluitend bij Aioos Webhosting of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten leidt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectueel eigendom.

Artikel 8: Verstrekking gegevens door de client

8.1 De client zal Aioos Webhosting tijdig en volledig voorzien van de door Aioos Webhosting verzochte gegevens, benodigd voor de levering van de diensten.
8.2 De client staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Aioos Webhosting te verstrekken ten behoeve van de levering van de diensten. De client vrijwaart Aioos Webhosting van eventuele aanspraken van derden terzake.
8.3 Indien er door de client persoonsgegevens aan Aioos Webhosting worden verstrekt, staat de client er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving en dat het gebruik en de bewerking ervan door Aioos Webhosting eveneens is toegestaan. De client vrijwaart Aioos Webhosting van eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
9.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 10: Aansprakelijkheid Aioos Webhosting

10.1 De wettelijke aansprakelijkheid van Aioos Webhosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de client geleden directe schade. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van het lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 12.500,-. Ingeval de schade bestaat uit lichamelijk letsel of door zaakbeschadiging, zal de vergoeding maximaal EUR 12.500,- per gebeurtenis zijn, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
10.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de client redelijkerwijs heeft moeten maken, om de tekortkoming van Aioos Webhosting te herstellen of op te heffen, zodat Aioos Webhosting wel aan de overeenkomst voldoet.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Aioos Webhosting voor indirecte schade is uitgesloten.
10.4 De aansprakelijkheid van Aioos Webhosting is beperkt tot 1 (één) maand na levering van de aangeboden dienst(en) en is uitsluitend naar Nederlands recht en binnen Nederlandse jurisdictie.
10.5 Aioos Webhosting is niet aansprakelijk voor de eventuele schade voor de client in geval van opheffing of overdracht van een domeinnaam.
10.6 De client verklaart kennis te hebben genomen van de huidige bepalingen van het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) en deze te aanvaarden.
10.7 De client garandeert, dat hij gerechtigd is de aangevraagde domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden. Aioos Webhosting is door de client gevrijwaard van alle kosten en schade die voortvloeien uit een aanspraak van een derde, omdat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten of wanneer de client zich niet aan de algemene voorwaarden van Aioos Webhosting heeft gehouden. Aioos Webhosting verwacht door de client op de hoogte gesteld te worden wanneer een domeinnaam inbreuk blijkt te maken op de rechten van derden.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Aioos Webhosting indien er sprake is van overmacht.
11.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft de client het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Aioos Webhosting gehouden is tot enige vergoeding van de schade die de client lijdt tengevolge van die ontbinding. Aioos Webhosting is gerechtigd tot betaling door de client van alle tot producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan de client zijn geleverd.

Artikel 12: Duur en beëindiging
12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
12.2 De overeenkomst eindigt per het eind van de contractperiode indien de de client Aioos Webhosting schriftelijk en met inachtneming van de opzegtermijn in kennis heeft gesteld.
12.3 De periode tussen het moment van opzegging en de opzegdatum dient minimaal 1 (één) kalendermaand te bevatten, daarmee Aioos Webhosting in de gelegenheid te stellen haar administratie en afspraken met leveranciers hierop af te stemmen.
12.4 De overeenkomst dient schriftelijk en voorzien van een handtekening, opgezegd te worden. Alleen door de rechtmatige houder van het domein ondertekende opzeggingen worden in behandeling genomen.
12.5 Reeds voor opzegging door Aioos Webhosting verstuurde facturen dienen te allen tijde betaald te worden en na opzegging zal geen restitutie verleend worden op voldane facturen.
12.6 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen op grond van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de client niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Aioos Webhosting geleverde producten en/of diensten, tenzij Aioos Webhosting terzake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is gebleken.
12.7 Aioos Webhosting is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist en zonder dat Aioos Webhosting hierdoor schadeplichtig wordt jegens de client, indien:
- de client zijn betalingsverplichtingen niet nakomt eventueel na tussenkomst van derden;
- de client in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren;
- de client oneigenlijk gebruik maakt van internet;
- de client informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- de client informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- de client informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

Artikel 13: Geschillen

13.1 De de client gaat ermee akkoord Aioos Webhosting schadeloos te stellen bij het ontstaan van claims, acties, teweeg brengen van acties, schade en/of andere kosten (inclusief juridische kosten) voortkomende uit het niet naleven van de hierboven omschreven regels.
13.2 De aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van diensten door Aioos Webhosting worden beheerst door Nederlands recht.
13.3 Geschillen tussen Aioos Webhosting en de client, die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van diensten door Aioos Webhosting, worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Ondersteuning

Komt u ergens niet uit?
Klik hier of mail naar support@aioos.nl.

Webmail

Wees altijd bereikbaar, overal uw e-mail lezen en versturen!

Klik hier voor uw webmail